Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
 • Доступність
 • A-
  A+
 • Стара версія
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
офіційний вебпортал

Апарат

Опубліковано 24 травня 2024 року о 09:24

Керівник апарату - Думенко Наталія Дмитрівна, кімн. 226, тел.: 207-09-20, 249-44-44.

Заступник керівника апарату - Кушніренко Поліна Андріївна, кімн. 223, тел.: 207-09-19, факс: 248-49-84.

Підпорядкованість апарату  - голові райдержадміністрації та керівнику апарату.

Адреса: 03151, м.Київ, просп. Повітряних Сил, 41, кімн.: 226, 223

Телефони: 207-09-20, 249-44-44, 207-09-19, факс 248-49-84

Часи роботи:
понеділок - четвер з 8.00 до 17.00,
п'ятниця з 8.00 до 15.45,
перерва з 12.00 до 12.45.

Часи прийому громадян:
Понеділок – п’ятниця (згідно з графіками)

Питання, що вирішуються у підрозділі

 • Апарат Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - апарат) утворюється головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – адміністрація) в межах виділених бюджетних коштів;
 • Апарат підзвітний і підконтрольний голові адміністрації та підпорядковується керівникові апарату адміністрації згідно з розподілом обов’язків;
 • Положення про апарат, його структуру та чисельність затверджує голова адміністрації;
 • Апарат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, прийнятими до Конституції та законів України,;рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями та наказами адміністрації, а також Положенням про апарат.

Апарат складається з таких підрозділів:

 • сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови*;
 • відділ управління персоналом*;
 • юридичний відділ*;
 • сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи*;
 • головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи*;
 • сектор взаємодії з правоохоронними органами**;
 • організаційний сектор;
 • відділ організації діловодства;
 • відділ контролю;
 • відділ бухгалтерського обліку та звітності;
 • відділ адміністративно-господарського забезпечення;
 • відділ роботи із зверненнями громадян;
 • відділ інформаційних технологій;
 • відділ ведення Державного реєстру виборців;
 • архівний відділ;

(* - підрозділи, які підпорядковані безпосередньо голові райдержадміністрації;

** - підрозділи, які підпорядковані безпосередньо першому заступнику голови).


Основними завданнями апарату є правове, організаційне, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, соціально-побутове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства, розпоряджень та наказів адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам адміністрації.

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

 • Забезпечує дотримання вимог законодавства України при підготовці проектів розпоряджень та наказів адміністрації;
 • Здійснює правове забезпечення діяльності адміністрації, надає методичну допомогу, спрямовану на правильне застосування та неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами адміністрації;
 • Перевіряє за дорученням голови адміністрації виконання актів законодавства України та виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради та колегій, розпоряджень Київської міської державної адміністрації, розпоряджень та наказів адміністрації і доручень голови адміністрації в структурних підрозділах адміністрації;
 • Опрацьовує документи, що надходять до адміністрації, готує до них проекти доручень голови адміністрації, першого заступника голови адміністрації, заступника голови адміністрації та керівника апарату адміністрації;
 • Здійснює опрацювання проектів розпоряджень та наказів адміністрації, рішень колегії адміністрації, за дорученням голови адміністрації розробляє проекти розпоряджень із питань, віднесених до компетенції апарату;
 • Здійснює реєстрацію та оформлення розпоряджень та наказів адміністрації, забезпечує їх зберігання, здійснює контроль за виконанням та своєчасним доведенням до виконавців розпоряджень та наказів адміністрації;
 • Аналізує спільно з відповідними структурними підрозділами адміністрації соціально-економічний і суспільно-політичний стан в Солом’янському районі, розробляє та подає голові адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
 • На основі пропозицій першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату, керівників структурних підрозділів адміністрації готує і подає на розгляд голові адміністрації проекти планів роботи та інших заходів;
 • Здійснює організаційне забезпечення засідань колегії адміністрації, нарад та інших заходів, що проводяться за участю голови адміністрації, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату;
 • Надає методичну та організаційну допомогу створеним головою адміністрації дорадчим та іншим допоміжним органам, робочим групам, комісіям у виконанні ними своїх повноважень;
 • Забезпечує здійснення керівником апарату адміністрації, як керівником державної служби, своїх повноважень з питань управління персоналом;
 • Відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті адміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені чинним законодавством;
 • Веде облік кадрів, організовує навчання кадрів, їх перепідготовку та підвищення кваліфікації, контролює дотримання законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в структурних підрозділах адміністрації;
 • Готує проекти документів щодо чисельності, структури і фонду оплати праці працівників апарату адміністрації;
 • Готує подання щодо відзначення колективів підприємств, організацій, установ, закладів, їх працівників та жителів району Подяками або Грамотами голови адміністрації і організовує  їх вручення;
 • Організовує особистий прийом громадян і розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє заходи щодо усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги, перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в структурних підрозділах адміністрації, надає їм методичну та іншу практичну допомогу;
 • Забезпечує ведення діловодства в адміністрації, у тому числі із грифом «Для службового користування», проходження документів, їх облік, зберігання та передачу до Державного архіву м. Києва, перевіряє стан цієї роботи в структурних підрозділах адміністрації, надає їм методичну та іншу практичну допомогу;
 • Здійснює контроль за виконанням документів в адміністрації, перевіряє за дорученням голови адміністрації стан цієї роботи в структурних підрозділах, надає їм допомогу в організації цієї роботи;
 • Забезпечує оприлюднення розпоряджень та наказів адміністрації;
 • Здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері інформатизації, організовує програмно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності адміністрації, проведення робіт з захисту інформації в автоматизованих системах;
 • Забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами  електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан та дотримання правил охорони праці, режиму роботи у приміщеннях адміністрації;
 • Забезпечує дотримання секретності і службової таємниці, здійснює контроль за додержанням законодавства з цих питань;
 • Забезпечує ведення Державного реєстру виборців, які проживають на території Солом’янського району;
 • Забезпечує надання організаційно-технічної допомоги відповідним комісіям з питань проведення виборів, референдумів, складання та уточнення списків виборців;
 • Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та на доступ до публічної інформації, забезпечує висвітлення діяльності адміністрації в засобах масової інформації та на субвеб-сайті адміністрації;
 • Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату;
 • Здійснює фінансове, матеріально-технічне і господарське забезпечення діяльності адміністрації, забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративних будівлях адміністрації; утримання у належному стані її приміщень згідно з правилами та нормами протипожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки, охорону і збереження майна адміністрації;
 • Створює належні умови для роботи голови адміністрації, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату та працівників апарату і структурних підрозділів адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права;
 • Здійснює в межах наявних коштів матеріально-технічне забезпечення апарату та структурних підрозділів адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права;
 • Забезпечує працівників апарату та структурних підрозділів адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права канцелярським товарами та сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою, здійснює утримання їх у відповідному технічному стані;
 • Забезпечує організацію використання автомобілів, що обслуговують адміністрацію;
 • Організовує виготовлення друкованої продукції для власних потреб;
 • Здійснює передплату на періодичних видань для структурних підрозділів адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права;
 • Забезпечує впровадження та інформаційно-комп’ютерне обслуговування в апараті та структурних підрозділах адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права інформаційних і телекомунікаційних систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, систем баз даних;
 • Здійснює забезпечення працівників апарату та структурних підрозділів адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права комп’ютерною технікою, її обслуговування та утримання у відповідному технічному стані;
 • Організовує та забезпечує керівництво адміністрації міжміським телефонним зв’язком, оперативним телефонним зв’язком АТС-10, урядовим зв’язком АТС-100;
 • Організовує та забезпечує керівництво адміністрації та працівників апарату та структурних підрозділів адміністрації без статусу юридичної особи міським телефонним зв’язком, доступом до мережі Інтернет, а також здійснює контроль за використанням бюджетних коштів в апараті на міжміські телефонні розмови;
 • Подає пропозиції керівникові апарату щодо поліпшення господарського, матеріально-технічного  забезпечення апарату;
 • Виконує за дорученням голови адміністрації та керівника апарату інші функції, відповідно до чинного законодавства, Регламенту адміністрації та цього Положення.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux